Church of the Nativity_ Bethlehem
Nazareth
Jerusalem
23Lehto
IMG_0881
Karnak
Karnak-3
IMG_0855
elephantine-island-2
Karnak-2
11Lehto
09Lehto
Petra 007
Cloister of The Nativity
Church of the Holy Sepulcher, Jerusalem
04Lehto
Karnak-Temple
02Lehto
27Lehto
Petra 004
57Lehto
Valetta-Church
28Lehto
48Lehto
21Lehto
40Lehto
31Lehto
Picture 110
Elephantine-Island
Elephantine-Island-3
Pyramids
Victoria
Elephantine-Island-5
011
IMG_3823
Karnak
IMG_3187
IMG_3470
IMG_8146
IMG_9082
IMG_3286
IMG_0960
IMG_8148
IMG_1843-2
IMG_1803-2
The Western Wall, Jerusalem
Pyramid-2
Picture 052
Evan